פרס המכון הישראלי לעיתונות 2022

המכון הישראלי לעיתונות מזמין אתכם להגיש מועמדות לפרס

הפרס בסך 50,000 ₪, יוענק לעיתונאית, עיתונאי, קבוצת עיתונאים, או גוף תקשורת הפועלים בישראל – על מצוינות עיתונאית.

הפרס יוענק על ידי ועדה בראשות נשיאת המכון, שופטת ביהמ"ש העליון בדימוס, השופטת דליה דורנר, על מצוינות עיתונאית בתקשורת המודפסת, האלקטרונית, או המקוונת.

את ההצעות והחומר הנלווה יש להגיש, באופן מקוון ובכפוף לתקנון הפרס, עד יום חמישי, 22.09.22 כ"ו אלול תשפ"ב.

את טופס ההרשמה ותקנון הפרס ניתן למצוא באתר זה.

ההגשה לפרס המכון הישראלי לעיתונות 2022 הסתיימה

טופס הגשת מועמדות לפרס המכון הישראלי לעיתונות 2022

אנא השלימו את שדות הטופס וצרפו את המסמכים הנדרשים: שם הממליץ/ה, קורות חיים של המועמד/ת, נימוקים בעברית ופרסומים רלוונטיים

*מסמכים נדרשים בשלב 4:
1. קורות חיים של המועמד בעברית (קובץ PDF בלבד, לא יותר מעמוד אחד).
2. נימוקים בעברית (קובץ PDF בלבד, לא יותר מעמוד אחד).
3. פרסומים רלבנטיים למעומדות – כתבות, מאמרים, סרטונים וכו' (קובץ PDF ובו לכל היותר שלושה לינקים).

תקנון פרס המכון הישראלי לעיתונות ע"ש קלצל

 1. פרס המכון הישראלי לעיתונות ע"ש קלצל  (להלן: הפרס) – יוענק על מצוינות עיתונאית.
 2. הפרס יוענק לעיתונאית, עיתונאי, קבוצת עיתונאים או גוף תקשורת, הפעילים בתקשורת המודפסת, האלקטרונית, או המקוונת בישראל.
 3. מועד הענקת הפרס, מספר הפרסים שיוענקו וסכום הפרס – ייקבעו בכל פעם על-ידי הוועד המנהל של המכון הישראלי לעיתונות ע"ש קלצל (להלן: הוועד המנהל) – לפי המלצת נשיאת המכון ומנכ"ל המכון ותוך עדכון האסיפה הכללית.
 4. נשיאת המכון תעמוד בראש ועדת השופטים, שתכריע למי יוענק הפרס (להלן: הוועדה). הרכב הוועדה יאושר על-ידי הוועד המנהל לפי המלצת נשיאת המכון ומנכ"ל המכון ותוך עדכון האסיפה הכללית. מנכ"ל המכון, או מי מטעמו, ישמשו כמשקיפי הוועדה.
 5. חברי הוועדה יהיו מומחים בתחום התקשורת מהפרקטיקה ומהאקדמיה. זהותם לא תפורסם בציבור עד למועד פרסום הזוכה בפרס.
 6. בוועדה לא ייכללו עורכים ראשיים פעילים, או בעלי תפקידים אחרים שיש להם מרות על עיתונאים.
 7. חברי ועדה לא יהיו נתונים במצב של ניגוד עניינים מהותי בכל הנוגע לפעילותם כחברי הוועדה, ולא יהיו מועמדים לקבלת הפרס בשנה שבה הם מכהנים כחברי הוועדה. עם זה – עבודה בעבר, או בהווה, באותו כלי תקשורת שבו עובד מועמד לקבלת הפרס לא תיחשב כשלעצמה כניגוד עניינים מהותי.
 8. עלה חשש כי חבר ועדה מצוי בניגוד עניינים מהותי בהקשר למעומד לפרס – יובא העניין לידיעת יתר חברי הוועדה, ולהכרעת יו"ר הוועדה בעניין.
 9. מועמדות לפרס תוגש עד למועד שייקבע על-ידי הוועדה, ובלבד שהמועד להגשת המועמדות יפורסם באמצעות "קול קורא" לפחות 30 ימים מראש. נוסח, היקף ומיקום פרסום ה"קול הקורא" – ייקבע ע"י המנכ"ל.
 10. מועמדים לפרס יוכלו להיות מוצעים בעצמם, או על-ידי אחרים. הצעת מועמדות תוגש באמצעות טופס רישום מקוון של המכון, תכלול נימוקים להצעה וקורות חייו של המועמד. הוועדה תהיה רשאית לדון גם במועמדים שהוצעו על-ידי יו"ר הוועדה, או על-ידי מי מחבריה.
 11. הזוכה בפרס ייבחר על דעת רוב חברי הוועדה. לא היה רוב לאף אחד מהמועמדים – תכריע יו"ר הוועדה.
 12. זהות המועמדים לפרס לא תפורסם על ידי הוועדה.
 13. הוועדה תפרסם נימוקיה למתן הפרס. דיוניה יהיו חסויים.
 14. תקנון הפרס ישונה מעת לעת לפי החלטת הוועד המנהל.